Nyelv: Magyar Angol
Cikkoldalak

ÁSZF

Természetes Otthon Webbolt

Általános Szerződési Feltételei

1.) Az ÁSZF Hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. által forgalmazott termékekből kiválasztott árucikk a www.orange6.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft., mint kereskedő vállalkozás és a fogyasztó megrendelő között jön létre. A Természetes Otthon Webboltban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, a jelen szerződés hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyletekre irányadóak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá 2014. március 14-ig kötött szerződésekre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései. Fogyasztónak minősül: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott fogyasztó.

2.) Kereskedő vállalkozás adatai:
 
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft.
Cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Adószám: 12934025-2-42
Uniós Adószám: HU12934025
Cégjegyzékszám: Cg 01-09-710757
E-mail: info@orange6.hu
Tel.: +36-1-403-1683
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79937/2014.  

3.)Regisztráció, megrendelés
 
a) A megrendelés regisztrációval kezdődik. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi  Nyilatkozat  feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul,valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van.

b) A Természetes Otthon Webboltot a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a ORANGE 6 Természetes Otthon Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

c) Vállalkozó termékek adatlapjain tünteti fel az egyes termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy megrendelő a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Vállalkozó termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol, azonban amennyiben a megrendelő véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, köteles ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt az ügyfélszolgálatunknak jelezni, az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. pedig köteles haladéktalanul pótolni. A jelzés elmaradása miatt a megrendelőnek keletkezett kárért az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. felelősséget nem vállal.

d) A megrendelő az elektronikus úton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességét.
 
e) A vállalkozó ezt követően egy automatikus elektronikus levéllel megerősíti hogy a vásárló rendelését a Természetes Otthon Webbolt megkapta; ez azonban nem jelenti a megrendelő ajánlatának elfogadását.
 
f) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Természetes Otthon Webbolt kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön email küldésével igazol vissza. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, abban az esetben mentesül az ajánlati kötöttség alól.

g) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Természetes Otthon Webbolthoz, vagy a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Természetes Otthon Webboltot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető, illetve egyéb a vásárlónak felróható pontatlanság, tévedés, elírás, hiba …stb. miatt.

h) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem beszerezhető 14 napon belül, a Természetes Otthon Webbolt fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszautalásáról – a banki műveletekre szokásosan szükséges időn belül - haladéktalanul gondoskodik a Természetes Otthon Webbolt.

4) Fizetés, a szerződés teljesítése
 
a) Az orange6.hu honlapon minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t és a csomagolás költségeit. A szállítási költségről a megrendelő a megrendelés előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel elfogad.
 
b) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A választható fizetési módok: személyes átvétel kézpénzes fizetéssel vagy utánvéttel történő fizetés.
 
c) Utánvétnél történő fizetés esetén a megrendelő részére az Természetes Otthon Webbolt szerződött futárcége szállítja ki az árut a megrendelőnek, aki a megrendelt áru átadásakor fizeti meg az ellenértéket. A szerződés az áru átvételével és az ellenérték megfizetésével jön létre. A futárcég a megrendelőt e-mailben értesíti arról, hogy a megrendelt árut szállítás céljából átvette és a szállítást megkezdi. A futárcég a megrendelt árut az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft.-től veszi át. A szállítás a futárcég értesítésének megküldésétől számított 2 munkanapon belül történik. A számla eredeti példánya az áruval együtt érkezik a megrendelőhöz.

5.) Tulajdonjog fenntartás
 
a) A kiszállított árucikk az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.
 
6.) Elállási jog
 
a) A megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 
b) Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. A termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

c) Ha megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. info@orange6.hu. Ebből a célból a megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

d) Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 
7.) Az elállás joghatásai.
 
a) Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Természetes Otthon Webbolt visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Vállalkozó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

b) Elállás esetén a megrendelő köteles a ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. sz. alatti székhelyünkre visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a megrendelő elküldi a terméket.

c) A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő viseli.
 
d) A visszatérítést a Természetes Otthon Webbolt mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

e) A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

f) A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát - a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.) Kellékszavatosság
 
a) Megrendelő az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
b) A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a 

kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 
c) Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
d) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított fél éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

e) Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.) Termékszavatosság
 
a) Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
b) Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
c) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
d) Termékszavatossági igényét megrendelő, a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított fél éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
e) Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén megrendelőnek kell bizonyítania.
 
f) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
g) A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.) Jótállás
 
a) Hibás teljesítés esetén egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt termékekre vonatkozóan a fenti rendelet szerint az ORANGE 6 Természetes Otthon Kft. jótállásra köteles.

b) A jótállás időtartalma fél év, mely a megrendelt termék megrendelő általi átvételekor kezdődik. A jótállási jegy a Természetes Otthon Webbolttól a termékkel együtt érkezik. A jótállás a jótállási jeggyel érvényesíthető.

c) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A megrendelő a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

d) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 
e) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
- a hiba okát és a javítás módját,
- a fogyasztási cikk megrendelő részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
- a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.
 
f) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 
g) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 
h) Ha a megrendelő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

i) A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
j) Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

11.) Panaszkezelés módja
 
A megrendelő a Természetes Otthon Webbolt e-mail címén és telefonszámán, valamint a vállalkozás székhelyére postai úton küldött levélben jelezheti a megrendeléssel kapcsolatos panaszát. A panaszok kivizsgálását a vállalkozás a tudomására jutását követően haladéktalanul kivizsgálja és a panaszos megrendelőt 7 munkanapon belül – az általa megadott elérhetőségen – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az esetlegesen megtett intézkedésekről.

12.) Vegyes és záró rendelkezések
 
a) A Természetes Otthon Webbolt honlapján található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
b) A Természetes Otthon Webbolt semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be,
 
c) A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.
 
d) Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

e) Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
 
f) Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
 
g) A megrendelő panasz esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 
Ügyfélszolgálatunkat a 06 1 403 1683-as telefonszámon valamint az info@orange6.hu e-mail címen érheti 
 
Adatvédelmi nyilatkozat
 
Adatkezelés célja: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Az adatkezelő megnevezése: Zsolnai Ferenc
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73020/2014.
A kezelt személyes adatok köre:
-        felhasználói név
-        e-mali cím
-        jelszó
-        számlázási név
-        telefonszám
-        számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)
-        szállítási név
-        szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó)
-        adószám (cégek esetén)
 
Rendszer működése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülő adatok nincsenek
Ezen adatok a személyes felhasználói adatokkal – kivéve a törvény által szabályozott eseteket – nem kapcsolhatók össze.
 
Adatkezelés jogalapja: A megrendelő hozzájárulása, melyet a webáruház felületén történő regisztrációkor ad meg.
 
Adatkezelés: A megrendelők személyes adatait kizárólag a webáruházba történt vásárlások számlázására és könyvelési dokumentálására használjuk. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvényt maradéktalanul betartva járunk el.

Az adatokat a házhozszállítás kivitelezése céljából szerződött futárcégünknek, illetve a számviteli-könyvviteli kötelezettségeink teljesítése céljából szerződött könyvelő partnerünknek adjuk át. Fenti partnerek szerződésben nyilatkoztak az adatvédelmi törvény részükről történő maradéktalan betartásáról.

Adatbiztonság: A megrendelők adatait bizalmasan kezeljük. A megrendelők nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő megismerését és manipulálását.

Megrendelő adatokkal kapcsolatos jogai: Megrendelőnek joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. Amennyiben a nálunk kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást kér, a tájékoztatást a kérés megérkezésétől számított harminc napon belül teljesítjük.

Beleegyezés: Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük a megrendelő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. 

Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Megrendelő regisztrációjának törlésekor kizárólag a számviteli-könyvviteli kötelezettségünk teljesítéséből adódó adatokat tartjuk meg, minden más adat törlésre kerül.

© Copyright 2018 - ORANGE 6 Természetes Otthon Kft.
Design · kivitelezés · hosting rackserver.hu - Rackserver, a megoldás szolgáltató